Lewa strona

Deklaracja dostępności

drukuj

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 81.05%. 

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

 • Rozmiary czcionek powinny być wystarczająco duże, aby były czytelne;
 • Kolory pierwszego planu i tła mają niewystarczający kontrast;
 • Elementy z funkcjami przycisków należy oznaczyć jako technologie wspomagające;
 • Łącza, które otwierają się w nowych kartach / oknach, należy oznaczyć pod kątem technologii wspomagającej;
 • Obiekty i osadzone teksty w obrazach należy opisywać pod kątem technologii wspomagających;
 • Pola formularzy powinny być odpowiednio oznaczone.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Krzysztof Dowgiert
 • e-mail: informatyk@zsoms.pl
 • nr telefonu: +48857416175

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
 • Adres: ul. Konopnickiej 3, 15-215 Białystok
 • E-mail: sekretariat@zsoms.pl
 • Telefon: +48857416175

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie posiada wolnych przestrzeni komunikacyjnych w postaci wind, podnośników, platform, podjazdów. Zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Istnieje możliwość dostępu do środka budynku osobie korzystającej z psa asystującego, przez trzy wejścia. W sytuacji kryzysowej ewakuacja jest przeprowadza według opracowanych procedur.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11 kwietnia 2021

Imieniny:
Filipa, Izoldy, Leona