Rekrutacja

Kryteria przyjmowania do LO 2014/2015

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY MIASTA BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

1.      Proces rekrutacji – zasady ogólne.

W myśl przepisów regulujących zasady stosowane podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych należy pamiętać o kilku podstawowych elementach wynikających z tych ustaleń. Kandydat ma do wyboru trzy szkoły, w których pragnie podjąć naukę. Wybór ten jednak w żaden sposób nie ogranicza liczby oddziałów, w których uczeń chciałby kontynuować naukę. Możliwe jest bowiem wybranie dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez niego kolejności.             ( INFORMATOR )

2.      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego (z wyjątkiem Zespołu Szkół Nr 16). www.bialystok.e-omikron.pl 

3.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej.

4.      Terminy i zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określa zarządzenie Nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz zarządzenie Nr 28/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty  z dnia 04.03.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia24.02.2014 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015:

 • składanie dokumentów           od 23 kwietnia do 30 maja 2014 r. do godz. 15.00
 • składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami       od 2 czerwca  do 13 czerwca 2014 r. do godz. 15.00
 • składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego      27 czerwca oraz od 30 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy przyjętych        3 lipca  2014 r. o godz. 10.00
 • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego            od 4 lipca do 7 lipca 2014 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie wolnych miejsc                          8 lipca 2014 r. o godz. 15.00
 • składanie dokumentów wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń    od 9 lipca do 10 lipca 2014 r. do godz. 12.00
 • ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych         10 lipca 2014 r. o godz. 15.00

5.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 roku.

6.  Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kandydaci wypełniają w formie elektronicznej na stronie: www.bialystok.e-omikron.pl a następnie podpisany składają w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie odręcznie. Szkoła ponadgimnazjalna wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

7.      Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji może równocześnie wybrać nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne. Składając dokumenty w szkole pierwszego wyboru posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonego przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

8.      W terminie od 23 kwietnia do 30 maja 2014 r. kandydaci składają w kancelarii szkoły ponadgimnazjalnej następujące dokumenty:

·   wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz jest dostępny na stronie internetowej:www.bialystok.e-omikron.pl    oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum),

·   3 zdjęcia,

·  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

·  w przypadku wyboru oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego –

 •  orzeczenie lekarskie o zdolności uprawiania danego sportu, (Z Przychodni Sportowo-Lekarskiej (należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego)Przychodnia Sportowo-Lekarska - Białystok, ul. Pogodna 4 lub NZOZ Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii Białystok, ul. Bema 2 – III piętro)

 • zaświadczenie zaliczenia próby sprawności fizycznej/zaliczenia próby sprawności fizycznej, (uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawnościowego(na warunkach ustalonych przez PZŁS), który odbędzie się  dnia 9 kwietnia 2014r.  - godz.10.00  na Lodowisku w Białymstoku przy ulicy 11 listopada 18.)

 •  pisemną zgodę rodziców,

 • opinię trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,

 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

Do wniosku kandydat dołącza również oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów, które będą brane pod uwagę w trzecim etapie rekrutacji:

·  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

·  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

·  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

·  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

·  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),

·  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

·  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

(ostatnie 6 dokumentów mogą być składane w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

9.  W przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punków możliwych do uzyskania za:

 • ·   wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
 • ·   oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • ·   osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

10.  Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne jego osiągnięcia.

11.  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

·       za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum                                 – 100 pkt
(wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej dla zadań
z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia, fizyka i chemia; 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Uzyskane wyniki procentowe z każdego zakresu mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100);

·       za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych            – 60 pkt:

 • –    ocena celująca                                 – 15 pkt
 • –    ocena bardzo dobra                        – 13 pkt
 • –    ocena dobra                                    – 10 pkt
 • –    ocena dostateczna                          –   6 pkt

·               za osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia
        gimnazjum                                                                                                         – 40 pkt

 • –    ukończeniegimnazjum z wyróżnieniem                - 10 pkt
 • –    udział w konkursach wiedzy organizowanych przez  kuratora oświaty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego, informatyki, plastyki, w konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej:
 •     -  finalista konkursu ponadwojewódzkiego                      - 12 pkt           
 •     -  finalista konkursu wojewódzkiego                                - 11 pkt
 • –    uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niż wymienione w powyższym tirecie organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 pkt.) na szczeblu:
 • ­      powiatowym                           –  4 pkt
 • ­      wojewódzkim                         –  5 pkt
 • ­      ponadwojewódzkim               –  6 pkt
 • ­      ogólnopolskim                       - 7 pkt
 • ­      punktowane są również: konkurs „Papież Słowian”, „Olimpiada Myśli Jana Pawła II”- szczebel wojewódzki lub ogólnopolski, a także laureaci III etapu konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”;
 • - uzyskane wysokie  miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu:
 • - powiatowym                                - 3 pkt
 • - wojewódzkim                               - 4 pkt
 • - ponadwojewódzkim                     - 5 pkt
 • - ogólnopolskim                              - 6 pkt
 •  - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe – co najmniej 1 rok )                            - 5 pkt

Wskazane powyżej osiągnięcia ucznia punktowane będą tylko i wyłącznie w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

12.        Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana
w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z zapisami pkt. 11.

13.        Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów
i Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci konkursów wiedzy
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ww. kryteriów.

14.        Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

15.        Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

16.        W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole ponadgimnazjalnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się zasady takie same jak w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału ogólnodostępnego.

17.        Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać:

a)            bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

b)            zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną,
a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – zaliczyli próby sprawności fizycznej zatwierdzone przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą,

c)            pisemną zgodę rodziców.

W przypadku zwolnienia ucznia z testów wymagana jest pozytywna opinia trenera
oraz przedstawiciela okręgowego związku sportowego
.

18.        Do klasy pierwszej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej przyjmowani są, na wniosek rodziców kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

19.        W przypadku kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

20.        Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę.

21.        Do szkół zostaną przyjęci kandydaci, którzy do czasu ukończenia nauki nie przekroczą
24 roku życia.

22.        Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach  oświaty innych państw, są przyjmowani do szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

PREFERENCJE PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁ

1.      Przy przyjmowaniu do wszystkich typów szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapiepostępowania rekrutacyjnegow pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria:

 • a)      wielodzietność rodziny kandydata;                                                   
 • b)      niepełnosprawność kandydata;                                                          
 • c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                          
 • d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;                               
 • e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;                                        
 • f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;                                
 • g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

             Powyższe kryteria mają jednakową wartość.                                                

     PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Białystok, 26.02.2014 r.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5 lipca 2020

Imieniny:
Antoniego, Bartłomieja, Karoliny