Prawa strona

Kryteria rekrutacji do XIII LO

drukuj

KRYTERIA REKRUTACJI W XIII LO

1.       W przypadku kandydata do klasy pierwszej o przyjęciu decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania za:

• wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; • oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, języka obcego, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie;

• świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;

• szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, w tym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi łącznie 200.

1) w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

a) z języka polskiego i matematyki - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35

 b) z języka obcego nowożytnego - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3.

 2) w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 18 punktów

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów

 c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

3) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 4) W przypadku przeliczania na punkty kryterium określonego jako uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, za:

 a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

 b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 - międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

7) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, które wymienione są na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 35 punktów,

- bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

 - dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punków;

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 30 punktów,

- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

- dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

- dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

- dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego lub/i matematyki, na podstawie 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 7) a) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz których dotyczy zwolnienie.

9)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 7) b) ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności oraz uzyskują 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły:

1) w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2) w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria wymienione w ust. 5. pkt. 2. mają jednakową wartość.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11 kwietnia 2021

Imieniny:
Filipa, Izoldy, Leona