Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyć

Regulamin stołówki szkolnej

drukuj

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej uczniów i pracowników

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

 
1. Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
2. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej są uprawnieni:
      • uczniowie, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w tym uczniowie klas mistrzostwa sportowego, którzy mają obiady finansowane ze  środków dotacji z Ministerstwa Sportu,
      • pracownicy zatrudnieni w szkole,
3. Uczniowie przyjmowani są na obiady na podstawie „kart zgłoszenia”, które wydawane są w księgowości przez intendenta szkoły.
4. Intendent szkoły prowadzi ewidencje osób korzystających z obiadów, oraz na bieżąco uzupełnia odpłatności za obiady w „księdze ewidencji dzieci”.
5. Obiady wydawane są w godzinach 1145 -1205  i  1250 -1310.
6. Miesięczna opłata za obiady równa się iloczynowi wartości dziennej stawki i ilości dni pracy szkoły w danym miesiącu.
7. Wysokość opłat za obiady dla pracowników szkoły obliczana jest na odrębnych zasadach.
8. Opłaty za obiady w stołówce szkolnej należy wpłacać w kasie, która znajduje się w księgowości ZSOMS do 10-dnia każdego miesiąca, którego dotyczy żywienie. Opłaty za obiady można też dokonywać przelewem na numer rachunku bankowego podany na stronie internetowej naszej szkoły.
9. Opłatę  za obiad dokonywaną przelewem należy uiścić do 10-dnia każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym naliczeniem, wystawionym przez intendenta szkoły na początku każdego miesiąca. Informacja o wysokości opłaty za obiady dostępna jest na stronie internetowej  szkoły i w wydzielonych do tego miejscach w pomieszczeniach szkolnych.
10. Każdą opłatę należy wpłacać zgodnie z naliczeniem bez zaokrągleń do pełnych złotych.
11. Nie dokonywać wpłat w ostatnim dniu roboczym miesiąca, bo często bank księguje wpłatę w kolejnym miesiącu i jest traktowane jako zaległość.
12. Nie dokonywać wpłat za obiady w danym miesiącu na następny miesiąc.
13. Ewentualne nadpłaty za obiady rozliczane będą w następujący sposób:
      • płatne w kasie rozliczane - na bieżąco,
      • płatne przelewem – nadwyżka zwracana będzie na rachunek bankowy.
14. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia w dokumentacji księgowej.
15. Uczniowie korzystający z obiadów wnoszą opłatę na Fundusz Stołówkowy.
16. Kwotę  ustaloną przez Radę Rodziców należy wpłacać  w kasie ZSOMS. 
17. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica ucznia lub innej osoby uprawnionej do korzystania z obiadów, wyznaczyć inny niż określony w pkt.8 termin wniesienia opłaty za posiłki.
18. W przypadku dokonania wpłaty po terminie wymienionym w pkt.8 naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
19. Odpisy wpłat za obiady w przypadku nieobecności ucznia liczone będą od następnego dnia wyłącznie po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu w księgowości lub sekretariacie szkoły do godz. 9 rano przez rodzica (prawnego opiekuna) w dniu poprzedzającym nieobecność.
20. W przypadku rezygnacji z obiadów, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do intendenta szkoły do końca bieżącego miesiąca.
21. W przypadku planowanej nieobecności w szkole np.(wycieczka) należy zgłosić ten fakt przynajmniej 3 dni wcześniej.
22. Normy żywieniowe stosuje się na podstawie książki „Obiady w szkole” pod redakcją L. Szponar, H. Turlejska i K.Wolnicka zatwierdzonej przez Instytut Żywności i Żywienia, oraz w oparciu o receptury  własne, opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia.
23. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
24. Na drugiej przerwie obiadowej, każdy uczeń naszej szkoły może skorzystać bezpłatnie z serwowanej zupy.
25. W czasie pobytu w stołówce szkolnej należy:
      • zachować porządek przy odbiorze posiłków oraz przy oddawaniu naczyń,
      • zachować ciszę, ewentualnie rozmowy prowadzić w sposób nie zakłócający spokoju innych osób spożywających posiłek,
      • zostawić porządek po spożyciu posiłku, a w szczególności odnieść naczynia i sztućce (okienko „zwrot naczyń”), zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim oraz wsunąć krzesło po sobie
      • szanować naczynia  i  sztućce.
26. Uczniowie korzystający ze stołówki, zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaki należy umieścić w regale znajdującym się w stołówce.
27. Wywieszany jest aktualny jadłospis na dany dzień.
28. Obiady wydawane są na podstawie kartki obiadowej z aktualną datą. Za brak karteczki na obiad na dany dzień (zniszczenie, zgubienie, kradzież) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
29. Regulamin musi być wywieszony w stołówce szkolnej do ogólnej wiadomości.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2016

 

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY we wrześniu 2017 r. 

wrzesień                     18 dni żywieniowych     * 3,40 zł               = 61,20 zł

 

Wpłat dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca.

Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

UWAGA !!!

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic lub prawny opiekun zgłasza ten fakt w formie pisemnej do intendenta lub w sekretariacie szkoły  do 25 - go dnia bieżącego miesiąca, nie zgłoszenie rezygnacji wiąże się z  obciążeniem poniesionych kosztów.

Rezygnacja z korzystania ze stołówki szkolnej jest do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u intendenta w pokoju nr 1.

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI NA FUNDUSZ STOŁÓWKOWY

UWAGA !

Do opłat stołówkowych pobierana jest opłata w kwocie - 2 złote (miesięcznie) na fundusz stołówkowy.

Uprzejmie prosimy NIE ŁĄCZYĆ  opłaty za obiad z wpłatą na fundusz stołówkowy.

Wpłat na fundusz stołówkowy  dokonujemy tylko w księgowości szkoły.

Opłatę można uiścić jednorazowo:

za jeden m-c - 2 złote,  za półrocze - 10 złotych  lub za cały rok - 20 złotych.

Pliki do pobrania:

umowa w sprawie korzystania z usług stołówki szkolnej

rezygnacja z obiadów

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4 września 2017

Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

24 września 2017

Imieniny:
Dory, Gerarda, Maryny